( 1 - 2 - 5 - 1)

Jakob Blesvik 

21.01.1908

Agnes Olsbu

05.08.1914

Olav Sigmund Blesvik

08.02.1956